EVĖS TAKAIS arba DINGĘS AUKŠTUJŲ ŠIMONIŲ PASAULIS

1. Priekulės bažnyčia. ,,…Sena tai bažnyčia. Stiprieji akmeniniai mūrai stovi iš švedų laikų. Amžius čia stovi ir amžius dar stovės…”

2. Puserna. ,,…Baisiausias žmogus pasaulyje. Ir piktas jis buvo, ir neteisus. Ir tokį jis pasistatė sau paminklą, kad amžius jį minės apylinkės gyventojai. Amžiais pasakos žmonės apie nelaimingąją ir neramiąją Pusernos vėlę, kuri niekur nerado sau vietos. …Čia ilsisi negyvieji pono Pusernos kaulai.”

3. Turgus. ,,…Bintakienė  lygstasi pas žvejį žuvį. Ji nori pirkti ir gerai, ir pigiai…’’

4. Priekulės geležinkelio stotis. ,,Stotyje jau stovėjo traukinys, pilnas ištraukiančių į karą vyrų. Daug moterų ir mergaičių stovėdamos šalia traukinio verkė, verkė skaudžiai ir graudžiai, kita net su balsu, lyg jai širdis plyštų.”

5. Priekulės dvaras. ,,Tai buvo Priekulės riterio dvaro užvaizdas ir amtmonas Puserna. … Antai yra tas riterių dvaras, apie kurį tau daug esu pasakojęs.’’

6. Vingio parkas. ,,…O ten antai Vingis, kurį taip jau pažįsti, nors patsai ir niekada čia nesi buvęs. Matai kaip ten Minijos upė kilpą meta.  Dėl to, regis, anas kampas ir pavadintas Vingiu. …O ten tokie seni medžiai stovi, lyg čia koks parkas būtų?-Taip, seni tai medžiai.  Apuokai jau mano laikais juose gyveno, klykaudavo ir dejuodavo. O ten, Vingyje, kas metai skęstą žmonių ne vienas, o keliolika”

7, Galgis (kartuvės). ,,Ilgai dar riogsojo galgio įrengimai, primindami vakarykščią dieną…’’

Pakeliui į Aukštujus

1. Priekulės tiltas. ,,Šį pavasarį žmonės, parvažiuodami vėlybą naktį iš Tyrų pelkės, staiga pastebėję, kaip šičia, ant to paties tilto, per kurį dabar važiuojam, ėjęs vyras. Staiga padrykt užšokęs jis ant tilto šalutinės, – čia ant tos štai vietos, matote,- pasistojęs ant galvos, o kojomis mostagavęs ore kaip su malūno sparnais,…na aišku, kad tai pikta dvasia…”

2. Stragnai…. ,,Čia štai pažiūrėk, sūneli, žmonės skendėja beveik kas metai. Mažiausiai vieną kartą per metus visos pievos , visi keliai yra po vandeniu. ..Ir kaskart, kada pas mus, Karaliaučiuje, kalbama apie šaktarpį, visada prisimena  man Stragnai, kad rasi, ten vėl žmonės skendėja.’’

3. Piktvardės. ,,… Mes vaikai, pareidami iš Priekulės, kaip sakiau, iš tikybinių pamokų, Piktvardžių ganyklose pamatydavome žybsintį žiburėlį , kartais ir kelis.”…

4. Apylinkių gyventojai. ,,… Šiandien apylinkėj gyvena ūkininkai kone visi naujai pasistatę. Visur , kur tik žvelgi, matai raudonuojant, baltuojant ar marguojant ūkius. Pasodintieji namų daržuose  vaisiniai medukai, kaštonai ar liepos ties prieangiais jau medžiais paaugę ir dailiai gražina sodybas.’’

5. Šimonių likimo kalvė. ,, Ir pro akis  pratraukia vaizdas iš dar ne taip labai tolimos praeities: štai trobelė, iš molio drėbta,  šiaudais dengta. Užėjus  didžiam lytui, ne kartą, ne kartą įlydavo pro šiaudinį stogelį….’’

Keturi kampai sudaro kryžkelį- Aukštujai

1. Malūnas. „Ant kito kampo, vakarų link, priešais bažnyčią, stovi vėjinis ketursparnis malūnas. Neseniai jis čia pastatytas, tačiau jau nebeatrodo naujas.‘‘

2. Šimonių ūkis. ,, … O ten atkalnėje, Šimonių ūkis. Jau iš tolo maloniai moja rentiniuoto šulinio svirtis ir stengiasi įtikinti kiekvieną praeivį, kad čia gyvena žmonės, patenkinti savo likimu.‘‘

3. Keturi kampai. „Kryžkelis per Aukštujus veda į visas dangaus puses. Bet keliai- neduok dieve …šie keturi kampai sudaro kryžkelį. Pirmiau čia būta smiltingų vieškelių. Bet dabar  jau supiltas plentas, jungiantis kaimą, taip sakant, …su visu pasauliu, nes rytų link  jis veda  tiesiai į Lietuvą, o vakarų link – Priekulė, kur  turgus ir geležinkelio stotis. … bet kryžkelėje, ant Aukštujų kalno, ir vidurdienį darosi nejauku, net baugu, nes visokių  apie jį yra pasakojimų. … Senieji žmonės sako, čia labai dažnai pasivaidena…‘‘

4.  Ketvirtas kampas. „Ant ketvirto kampo, į pietvakarius, šalia keleto nuremplėjusių pušų,  nieko daugiau nėra. Čia rudenį aukštujiškiai roputes prūsuoja.‘‘

5. Karčema.  ,,Ant trečio kampo, pietryčių link, priešais bažnyčią stovi karčema… bet paskui ir patys užkrypdavo gauti šilumos ir drąsos.‘‘

6. Aukštujai- Vanagai. ,,Nors Auštujai ir visai ne miestas, o tiktai paprastas kaimas, vis dėlto jis nebe tas pats kaip kitados. Manding, jau niekas ir nebasako dabar ,,Aukštujai” kaip kitąkart. Užaugusi antroji, trečioji karta seniai užmiršo tėvų, protėvių papratimus, išdalino Aukštujų šilus, ganyklas ir pavadino kaimą kitaip. … Aukštujų kalnas apaugęs pušaitėmis, kurios dar neišaugusios į pušis.”

7. Aukštujų – Vanagų bažnyčia. ,,Šiandien ant Aukštujų kalno stovi bažnyčia, maža, bet daili ir jauki bažnytėlė. Statyta dar nelabai seniai. … O lauke, aplinkui – visur auga pušys, pušys, pušys! Aukštos, tiesios, plačiašakės pušys…“

8. Kapinės. „Senos tai kapinės. Visokio amžiaus čia žmonės paguldyti. …Šiandien kapinės sumodernintos. Jau daug geležinių kryžių čia matyti, net su lietuviškais įrašais, kurių kalba kartais sudarkyta. …Šimonių rėžy Aukštujų kapinėse jau šauni eilė kryžių šalia kito.  Prie kiekvieno kryžiaus  kaupas ar kaupelis. Visi jie ašaromis aplaistyti.“

9. Aukštujų- Vanagų mokykla. „ Mano supratimu, jau seniai ji čia stovi, už bažnyčią ji senesnė. Kol bažnyčios nebuvo, ji viena nušviesdavo  Aukštujus…“

10. Žandaro namai. „Ant kapų stovėdamas, toliau atkalnėje į šiaurę matai  dar žandaro  namus baltuojant ir raudonuojant tarp žalių beržų ir gluosnių.“

Tolyn už Aukštujų

1.Griodė (griovys).  „…O kai jau buvo jiedvi ties griode, netoli kapinių, tai jau buvo beveik vidurnaktis. Per tiltelį pervažiavusi, Jakaitienė, jaunesniojo moteris,  išlipo  iš vežimo ir ėjo pėsčia, kad arkliams nebūtų taip sunku traukti.‘‘

2 Kelias link Agluonos. „Nuo Agluonos ligi griodės yra molio kelias, kuris vasarą lygus kaip stalas. O jau už griodės , kapinių link, reikia kapanotis į smilčių kalną.“

3. Agluonėnai. ,,…Kur tu dabar esi, ką tu veiki? Tarnauju Agluonėnuose.“

4. Agluonėnų etnografinė sodyba. Taip gyveno anuomet…

5. Kabantis tiltas per Miniją. Sugrįžimas ten, kur viskas prasidėjo.

6. Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus. Buvęs vasarnamis. Čia baigiasi kelionė, prasideda istorija.

Fotografavo Aušra Kavaliauskienė


 

Leave A Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *